روز فردوسی

هدیه ویژه هیولا به مناسبت زادروز فردوسی